Thiruppugazh - Kanaka sabai maevum (Chidambharam)

 To listen to the song, please click on the video below:
 Raagam - Karaharapriya

Thiruppugazh Lyrics in Tamil:


கனகசபை மேவு மெனதுகுரு நாத
     கருணைமுரு கேசப் ...... பெருமாள்காண்

கனகநிற வேத னபயமிட மோது
     கரகமல சோதிப் ...... பெருமாள்காண்

வினவுமடி யாரை மருவிவிளை யாடு
     விரகுரச மோகப் ...... பெருமாள்காண்

விதிமுநிவர் தேவ ரருணகிரி நாதர்
     விமலசர சோதிப் ...... பெருமாள்காண்

சனகிமண வாளன் மருகனென வேத
     சதமகிழ்கு மாரப் ...... பெருமாள்காண்

சரணசிவ காமி யிரணகுல காரி
     தருமுருக நாமப் ...... பெருமாள்காண்

இனிதுவன மேவு மமிர்தகுற மாதொ
     டியல்பரவு காதற் ...... பெருமாள்காண்

இணையிலிப தோகை மதியின்மக ளோடு
     மியல்புலியுர் வாழ்பொற் ...... பெருமாளே


 

Thiruppugazh Lyrics in English:

 

kanaka sabai mEvum enadhu gurunAtha

                        karuNai murugEsap ...... perumAL kAN

 

kanaka niRa vEdhan abayam ida mOdhu

                         kara kamala jOthi ...... perumAL kAN

 

vinavum adiyArai maruvi viLaiyAdu
    
    viragu rasa mOhap ...... perumAL kAN

 

vidhi munivar dhEvar aruNagiri nAthar

                         vimala sara jOthip ...... perumAL kAN

 

janaki maNavALan marugan ena vEdha

                        satha magizh kumArap ...... perumAL kAN

 

saraNa sivakAmi iraNa kula kAri
     
    tharu muruga nAmap ...... perumAL kAN

 

inidhu vana mEvum amirtha kuRa mAdhodu
     
    iyal paravu kAdhal ...... perumAL kAN

 

iNai ilipa thOgai madhiyin magaLOdum

     iyal puliyur vAzh poR ...... perumALE Comments